ชื่อ - สกุล :นางนันทิยา เสวะกะ
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
ที่อยู่ :53/6 ม.6 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
Telephone :089-408-9275
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : รองหัวหน้ากลุ่มสาระ