ชื่อ - สกุล :นางสุดารักษ์ อังกาบ
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระ
ที่อยู่ :47/42 ม.4 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
Telephone :086-816-5135
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระ