ชื่อ - สกุล :นายโกญจนาท แสงกระจ่าง
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :สอนสังคม
ที่อยู่ :43 ม.7 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21160
Telephone :081-939-6443
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนสังคม