ชื่อ - สกุล :นางสาวบุณยเนตร เพวงศ์
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :สอนสังคม
ที่อยู่ :44/21 ม.6 ถ.พัฒนประเสริฐ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21100
Telephone :082-024-5422
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนสังคม