ชื่อ - สกุล :นางพิมพ์จิต อุ่นคำ
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :งานสอนภาษาต่างประเทศ
ที่อยู่ :
Telephone :08-6833-6228
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานสอนภาษาต่างประเทศ