ชื่อ - สกุล :นางณัฐชยา เพ็ชรรัตน์
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :สอนภาษาไทย
ที่อยู่ :129 ม. 2 ต.บางบุตร อ.เมือง จ.ระยอง 21120
Telephone :086-1406701
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม :