ชื่อ - สกุล :นางพรทิพย์ อมรพันธ์
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :สอนภาษาไทย
ที่อยู่ :57/3 ม.3 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000
Telephone :08-5131-3429
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม :